Био мебели

Използваната дървесина трябва да бъде от екологично чист район. Дървото е като гъба, която попива замърсяването. Представете си, че мебелите ви са направени от дървесина, която е израснала до атомна централа. Всяка мебел в дома ви ще бъде радиоактивна! Именно затова, дървесината трябва винаги да се изследва преди да бъде използвана за направата на био мебел.

Производството на био мебели е нова тенденция в световен мащаб. Тези мебели трябва да се изработват от нетоксични материали. Предназначени са предимно за деца, болни хора или хора с физически проблеми, поради това най-често се произвеждат по поръчка. Ето защо в напредналите страни са създадени и успешно работят специализирани центрове и дизайнерски бюра за проектиране на екологосъобразни и ергономични мебели. У нас едва сега се правят първите стъпки по организирането на съответните центрове.

Кои са основните проблеми при организиране производството на био мебели:

  1. Осигуряване на подходяща екологосъобразна дървесна суровина. В нашата страна има огромен потенциал (средно годишно добивът на трупи от иглолистни и широколистни дървестни видове е над 3 милиона м³). Големи са запасите от дървесина годна за производството на био мебели от видовете бук, дъб, ясен, бор, смърч и ела. Тези видове трябва да са расли в екологично чиста среда.

  2. Осигуряването на екологосъобразни дървестни производства. Засега при масовото производство на мебели основно се употребяват токсични дървесни продукти – ПДЧ (Плочи от дървесни частици), ПДВ (Плочи от дървесни влакна), МДФ (Средно плътни плочи от дървесни влакна), слоеста дървесина и др. Изброените материали са слепени със синтетични токсични лепила. Следователно за производство на биомебели тези лепила трябва да се подменят с нетоксични.

  3. Осигуряването на нетоксични лакове за повърхностна обработка на мебелите. Необходимо е да се редуцира до санитарно допустимо ниво отделянето на вредни емисии от лаковете или повърхностното обработване да се извършва с безвредни лакове.

  4. Био мебелите трябва да бъдат ергономични и функционални. Това се получава, когато дадената мебел е проектирана специално за даден човек.

За сега безпроблемно е използването само на първата и последната точка, т.е. използването на българска дървесна високопланинска суровина. По останалите две е необходимо да се направят задълбочени проучвания на световния опит. Масовото производство на слепени дървесни материали се базира на използването на синтетични смоли, които съдържат свободен формалдехид, фенол и други токсични емисии. Ето защо те не са пригодни за производство на био мебели. Подходящо решение за производство на слепени материали за био мебели е използването на лигносулфонати за кондензирането на лигниново лепило главно за ПДЧ. Лигниновото лепило няма емисия на свободен формалдехид и широко се използва в Скандинавските страни, Русия, САЩ, Канада, Япония и Китай. В някои страни като САЩ, Полша, Словакия, Аржентина, Австрия и др. за слепване на слоеста дървесина се използва органично лепило на танинова основа с добавка на гумиарабика. В старата практика в България и в други страни за студено слепване се използваше нетоксично казеиново лепило. Също така сега може да се използва за специални слепвания на детайли за детска мебел. За повърхностна обработка на детайли за био мебели, трябва да се използва екологосъобразни масла, бои и лакове, т.е. без токсични емисии. За тази цел подходящи се оказват използваните в миналото природни масла, байцове, восъци и смоли. Например широко прилагани у нас и до днес ленен безир, орехов байц, шел лакова политура и т.н.

Съвременните технологии за повърхностна лакова обработка включват автоматизирани високо производителни линии с лакозаливни машини, при които пригодни за използване са само синтетични лакови материали. Ето защо в редица страни са разработени и се прилагат в практиката модифицирани лакови композиции, които се характеризират с 95-99% безвредност за човешкото здраве. Вредните химически съставки на лаковете – формалдехид, ацетон, стирол, бутил ацетат – се отстраняват чрез използването на прахообразни сорбенти на основата на силициев двуокис в количество 1-2% от масата на лака. Сорбентът се отнася към неорганичните активни пълнители, от които най- ефективен е природният силикатен материал, който наред със сорбционните си свойства има и способността да образува с микромолекулите на полиестера и интерполимерни комплекси.

Напоследък у нас също се проявява обществен интерес към био мебелите, които със своята еколого и ергосъобразност отговарят на нарастващите нужди от специфични интериорни решения на детски домове, училища и жилища на хора със здравословни проблеми. Ето защо от държавните и общински институции трябва да се създадат необходимите предпоставки чрез стимулиране да се организира производството на биомебели и екологосъобразен интериор.

Фирма РИМ Дизайн Студио ЕООД произвежда био мебели засега без намесата на държавата и ще продължава да задълбочава проучванията за този продукт, но ако държавата подпомогне изследванията в тази насока и узакони съответните сертификати, този процес ще бъде много по-бърз.